วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

รายชื่อคณะ และมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช้คะแนน A-NET

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา และศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
คณะวิทยากาจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยากาจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว วิทยาเขตสกลนครโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว ภาคพิเศษ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปนคณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยาวิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้าน และชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชากาท่องเที่ยว และการโรงแรม
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง สาขาวิชาผังเมืองวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เป็นต้น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ และ สาขาการท่องเที่ยว [หลักสูตรคู่ขนาน]วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาไทยวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาจีนวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นต้น
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา และปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาลาว
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเขมร
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา และปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ สาขาพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิภาคศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาคณะพลศึกษา สาขาวิชานันทนาการ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี สาขาวิชามนุษยวิทยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม และที่พัก
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษา และวรรณคดีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาอาหรับ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาการจัดการสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาการจัดการ
คณะการบริการ และการท่องเที่ยว ภูเก็ต สาขาการจัดการการบริการ [หลักสูตรนานาชาติ]คณะการบริการ และการท่องเที่ยว ภูเก็ต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว [หลักสูตรนานาชาติ]คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต สาขาวิเทศธุรกิจ ภาษาจีน
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต สาขาจีนศึกษา [หลักสูตรนานาชาติ]คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต สาขาไทยศึกษา [หลักสูตรนานาชาติ]คณะพณิชยศาสตร์ และการจัดการ ตรัง สาขาการบริการการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ และการผลิตสื่อ
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการจัดการคณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาชุมชนศึกษา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษา และวรรณคดีเวียดนาม
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง
คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และภาพยนตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องเรือน และการออกแบบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกแฟชั่น และเทคโนโลยีเสื้อผ้า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกธุรกิจเสื้อผ้า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกธุรกิจอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกธุรกิจงานประดิษฐ์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอ และเครื่องนุ่มห่ม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาการถ่ายภาพ และภาพยนตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบงานแสดง และนิทรรศการ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการละคร
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และธุรกิจที่พัก
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชากาจัดการนวัตกรรมสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น

1 ความคิดเห็น:

News :: GoogleSiam กล่าวว่า...

มาฝากข่าวเรื่องดี ๆ จ้า เด๋วนี้มี Google ลายท่องเที่ยวแล้วนะจ๊ะ แถมใช้ดีมากมายอีกตั้งหาก เข้าไปดูได้ที่ Link ด้านล่างนี่ได้เลยจ้า

Google Siam

ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันเผื่อแผ่ให้เพื่อน ๆ ได้ใช้กันด้วยนะจ๊ะ ^^