วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

รายชื่อคณะ และมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช้คะแนน A-NET

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา และศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
คณะวิทยากาจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยากาจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว วิทยาเขตสกลนครโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว ภาคพิเศษ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปนคณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยาวิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้าน และชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชากาท่องเที่ยว และการโรงแรม
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง สาขาวิชาผังเมืองวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เป็นต้น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ และ สาขาการท่องเที่ยว [หลักสูตรคู่ขนาน]วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาไทยวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาภาษาจีนวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารวิทยาเขตพะเยา สาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นต้น
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา และปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาลาว
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเขมร
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา และปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ สาขาพัฒนาการท่องเที่ยวโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิภาคศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาคณะพลศึกษา สาขาวิชานันทนาการ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี สาขาวิชามนุษยวิทยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม และที่พัก
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษา และวรรณคดีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาอาหรับ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาการจัดการสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาการจัดการ
คณะการบริการ และการท่องเที่ยว ภูเก็ต สาขาการจัดการการบริการ [หลักสูตรนานาชาติ]คณะการบริการ และการท่องเที่ยว ภูเก็ต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว [หลักสูตรนานาชาติ]คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต สาขาวิเทศธุรกิจ ภาษาจีน
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต สาขาจีนศึกษา [หลักสูตรนานาชาติ]คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต สาขาไทยศึกษา [หลักสูตรนานาชาติ]คณะพณิชยศาสตร์ และการจัดการ ตรัง สาขาการบริการการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อ และการผลิตสื่อ
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการจัดการคณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาชุมชนศึกษา เป็นต้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษา และวรรณคดีเวียดนาม
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง
คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และภาพยนตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องเรือน และการออกแบบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกแฟชั่น และเทคโนโลยีเสื้อผ้า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกธุรกิจเสื้อผ้า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกธุรกิจอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกธุรกิจงานประดิษฐ์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอ และเครื่องนุ่มห่ม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาการถ่ายภาพ และภาพยนตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาชาวิชาเทคโนโลยีโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบงานแสดง และนิทรรศการ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการละคร
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และธุรกิจที่พัก
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชากาจัดการนวัตกรรมสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552


Minnie Mouse est un personnage de fiction de l'univers de Mickey Mouse créé en 1928 par Walt Disney. Comme Mickey, elle se présente sous l'aspect d'une souris anthropomorphe.
Mickey et Minnie sont d'éternels amants. Ils ne se sont jamais mariés et n'ont jamais habité ensemble, que ce soit dans un dessin animé ou une bande dessinée[1]. Minnie n'a jamais eu de série à son nom bien qu'elle apparaisse dans certaines histoires Mickey Mouse alors que Mickey, lui, n'y figure pas[2].
Comme Mickey, Minnie s'est de plus en plus assagie au fil de ses apparitions. Dans Plane Crazy (1928), elle utilise ses sous-vêtements comme parachute[3],[4] alors qu'elle montra l'exemple aux femmes américaines durant la Seconde Guerre mondiale pour la conservation des huiles culinaires et la confection de munitions destinées aux soldats sur le front[5],[6].

Peanuts


Peanuts (aussi connu sous le nom de Snoopy et les Peanuts ou simplement Snoopy) est le nom d'un comic strip écrit et dessiné quotidiennement, sans interruption et sans assistance par l'américain Charles M. Schulz (1922 - 2000) d'octobre 1950[1] jusqu'à sa mort, en février 2000. Il aura écrit au total 17 897 strips dont 2 506 éditions du dimanche[2].Peanuts est une série de gags qui tournent autour de deux personnages centraux, un garçon maladroit, malchanceux et déprimé, Charlie Brown et son chien, Snoopy. Le strip s'appuie sur le principe du running gag (comique de répétition) où les mêmes situations entre les personnages reviennent tout au long de la bande dessinée. De plus, chacun des personnages a ses particularités, ses obsessions et ses accessoires propres, qui resurgissent chaque fois qu'ils apparaissent.Peanuts a donné également naissance à des dessins animés, dont plusieurs ont reçu un Emmy Award, à des pièces de théâtres et à des comédies musicales.
Le comic a été, à partir des années 1960 un succès planétaire, notamment aux États-Unis. La popularité du strip et le nombre colossal de licences pour des publicités ou produits dérivés ont fait de Charles M. Schulz une des célébrités les plus riches du monde [3].À la mort de Schulz, le comic était publié dans plus de 2 600 journaux, dans 75 pays différents et dans 21 langues [4].

La « naissance » des Peanuts

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Schulz, dessinateur du Minnesota d'une vingtaine d'années, décide de vendre ses dessins pour divers magazines. Il postule avec succès à Timeless Topix, une maison d'édition catholique. De 1947 à 1950[5], il écrit sous le surnom de Sparky un strip humoristique hebdomadaire intitulé Li'l Floks, dans le journal local de sa ville natale, le Saint Paul Pioneer Press[6]. Les protagonistes sont des enfants, on y reconnaît plusieurs personnages du futur Peanuts . Schulz, qui ne gagne que 10 $ par semaine, demande au bout de deux ans une augmentation et un meilleur emplacement du strip dans le journal [7],[8]. Le rédacteur refusant sa requête, il cesse alors de collaborer. Il vend également, ces mêmes années, 17 dessins au Saturday Evening Post[9].Au printemps 1950, Schulz reçoit une lettre d'United Features Syndicate, qui se dit intéressé par son strip (Li'l Folks). Il part pour New York, en juin, pour leur proposer un nouveau strip, qui reprend quelques-uns des personnages de Li'l Folks. Le strip est vendu et le 2 octobre 1950 paraît dans sept quotidiens aux États-Unis[10](The Washington Post, The Chicago Tribune, The Minneapolis Tribune, The Allentown Call-Chronicle, The Bethlehem Globe-Times, The Denver Post et The Seattle Times) le premier comic, sous le nom de Peanuts. Schulz aurait à l'origine préféré le nom de Good Ol' Charlie Brown (« Bon vieux Charlie Brown ») mais l'United Features Syndicate qui gérait la diffusion nationale de la série insista pour que le nom de Peanuts (cacahuètes en anglais) soit retenu - nom que détestait Schulz : « ...le pire nom qu'on ait donné en bande dessinée. C'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens, ça ne fait qu'installer la confusion et priver le strip de dignité - alors que je suis convaincu que mon humour est digne. [...] Donner ce nom à un travail qui allait être celui d'une vie, c'était vraiment offensant. » explique-t-il dans une interview[11]. Le premier mois, Schulz reçoit 90 $ de la part du syndicat [9].
Peanuts a été influencé par les comics que lisait Schulz, étant enfant et jeune adulte : Krazy Kat, Popeye, Skippy, Lil' Abner... Schulz explique plus tard : « après la Seconde Guerre mondiale, Krazy Kat est devenu mon héros. [...] J'ai décidé de dessiner quelque chose qui aurait autant de sens et de subtilité que Krazy Kat »[11

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552

มือถือที่เล็กที่สุดในโลกกกกกกก ว้าววววววววว


Xun Chi 138 โทรศัพท์มือถือ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก น้ำหนักเบาเพียง 55 กรัม รองรับระบบ GSM Dualband จอแสดงผล ระบบสัมผัส ติดกล้องถ่ายรูปความละเอียด 3 แสนพิกเซล บันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ สนับสนุนเครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นวีดีโอ เสียงเรียกเข้า MP3 รองรับ WAP รับ-ส่ง E-mail หน่วยความจำในตัว 121 เมกกะไบต์
คุณสมบัติ โทรศัพท์มือถือ Xun Chi 138
ขนาดตัวเครื่อง 67.3 x 32.9 x 19.2 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 55 กรัม
มี 2 สีให้เลือก (น้ำเงิน/ชมพู)
เครือข่าย GSM 900/1800 MHz
หน่วยความจำในตัว 121 MB
จอแสดงผล ระบบสัมผัส 260K สี - 128 x 160 พิกเซล กว้าง 1.33 นิ้ว
ระบบจดจำลายมือ รองรับภาษาจีนและอังกฤษ
แสดงรูปภาพหรือวีดีโอผู้โทรเข้า (Photo & Video Caller ID)
กำหนดวีดีโอหรือรูปภาพ GIF เป็นวอลล์เปเปอร์
ปากกา Stylus มีช่องเสียบที่ฝาหลัง
กล้องถ่ายรูป VGA - 640 x 480 พิกเซล
บันทึกวีดีโอ ความละเอียด 176 x 144 พิกเซล
เครื่องเล่นวีดีโอ 3GP / MP4
เครื่องเล่นเพลง MP3
บันทึกเสียง WAV / AMR
โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
แฮนด์ฟรีในตัว (Build-In Handsfree)
เสียงเรียกเข้า MP3, Polyphonic
รองรับข้อความ SMS, MMS, Email
สนับสนุน WAP และ GPRS
2 เกมส์, ปฏิทิน, เครื่องคิดเลข, ตัวแปลงหน่วย, แปลงสกุลเงิน, นาฬิกาปลุก
แบตเตอรี่ 480 mAh
สนทนาต่อเนื่อง 2~3 ชั่วโมง
เปิดรอรับสาย 2~5 วัน
การเชื่อมต่อ USB

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

70 สิ่งที่....คุณอาจเพิ่งรู้!!!!

1.ยุงบินด้วยความเร็ว 5 ไมล์ต่อชั่วโมง...
2.ผีเสื้อบินด้วยความเร็ว 20 ไมล์ต่อชั่วโมง...
3.เส้นผมคน รับน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัม...
4.เสียงกรนที่ดังที่สุดดังถึง 87.5 เดซิเบลล์
5.พอล แมคคาร์ที เป็นเจ้าของลิขสิทธิเพลงแฮปเบิร์ดเดย์ ถ้าจะนำมาออกรายการ ต้องซื้อลิขสิทธิก่อน...
6.เหรียญทองโอลิมปิกต้องมีแร่เงินผสมอยู่ 92.5 เปอร์เซนต์...
7.หอเอนเมืองปิซาเอนไปทางใต้...
8.กษัตริย์หลุยส์ที่ 14 อาบน้ำทั้งหมด 3 ครั้งในชีวิต...
9.ฮิตเลอร์แสกผมข้างซ้าย...
10.ผู้หญิงที่เกาะฮาวายที่ทัดดอกไม้ที่หูข้างซ้าย แสดงว่ามีเจ้าของแล้ว...
11.เราไม่สามารถฆ่าตัวตายด้วยการกลั้นหายใจได้...
12.ผู้หญิง 3.9 เปอร์เซนต์ไม่ชอบใส่กางเกงใน...
13.ฮิปโปผายลมทางปาก...
14.ประเทศซาอุดิอราเบียไม่มีแม่น้ำ...
15.กังหันทั้งโลกหมุนทวนเข็มนาฬิกา ยกเว้นที่ไอร์แลนด์...
16.เด็กนักเรียนอายุ15 ปีขึ้นไปในบังคลาเทศจะถูกจับเข้าคุกถ้า"โกงข้อสอบ"...
17.ปลาที่อาศัยในน้ำลึกเกิน 800 เมตร จะไม่มีตา...
18.ผมคนเราจะร่วงประมาณ 200 เส้นต่อวัน...
19.ตัว"โอ"เป็นสระที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ...
20.คนพูดประมาณ 120 คำต่อนาที
21.ฝ่ามือและฝ่าเท้าของคนเราไม่สามารถไหม้ได้...
22.เม่นชอบช่วยตัวเอง...
23.ถ้าปลาไหลไฟฟ้าอยู่ในน้ำเค็ม จะถูกช็อตตาย...
24.ขั้นบันไดในไทยจะเป็นเลขคี่...
25.เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ชอบสะสมฝาโถส้วม...
26.คนมีโอกาสตายจากผึ้งต่อยมากกว่างูกัด
27.ประเทศวาติกันมีประชากรประมาณ 1000 คน
28.เมื่อคุณจาม หัวใจคุณจะหยุดเต้นเสี้ยววินาที
29.มันเป็นไปมะได้อ่ะคับ ถ้าคุณจะจามโดยไม่หลับตา
30.เดิมโคคาโคล่าเป็นสีเขียว
31.ชื่อที่โหลที่สุดในโลกคือ Mohammed
32.กล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายคือลิ้น
33.แต่ละโพหลังไพ่ แสดงถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จากประวัติศาสตร์ โพดำ กษัตริย์เดวิด ดอกจิก อเล็กซานเดอร์มหาราช โพหัวใจ ชาร์ล เลอ มาญ ข้าวหลามตัด จูเลียส ซีซาร์
34. อนุสาวรีย์ของใครสักคนที่อยู่บนหลังม้า และม้ายกสองขาขึ้นบนอากาศแปลว่าคนนั้นตายในสงคราม
35.ถ้าม้ายกขาข้าเดียวแปลว่า เขาบาดเจ็บในสงคราม และตายจากการบาดเจ็บนั้น
36.ถ้าทั้งสี่ขาของม้าอยู่บนพื้น แสดงว่าตายโดยธรรมชาติ
37.ใน 4000 ปีที่ผ่านมา ไม่มีสัตว์ชนิดใหม่ๆ ที่ถูกทำให้เชื่อง
38.เชคสเปียร์ เป็นคนคิดค้นคำว่า assassination (การลอบฆ่า) และ bump (ชนกระทบ) 3
9.หัวใจมนุษย์สร้างความดันเพียงพอที่จะปั๊มเลือดออกจากร่างกายไป 30 ฟุต
40. หนูสามารถสืบพันธุ์ได้เร็วมาก ใน 18 เดือน หนูสองตัวจะสามารถมีทายาทมากกว่าล้านตัว
41.การใส่หูฟังแค่ชั่วโมงเดียว ทำให้แบคทีเรียในหูเพิ่มขึ้น 700 เท่าตัว
42.ลิปสติกส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของเกล็ดปลา
43.เหมือนกับลายนิ้วมือ....ลายลิ้นทุกคนต่างกัน
44.นิตยสาร time ได้ยกย่องให้คอมพิวเตอร์เป็นบุคคลแห่งปีในปีค.ศ.1982
45.สถิติจูบนานที่สุดในโลกเป็นของหลุยซา แอลเมโดวาร์ วัย 19 ปีกับแฟนหนุ่ม ริช แลงเลย์ วัย 22 ปีพวกเขาทำสถิติไว้ที่ 30.59.27 ชม.
46.ตอนที่ f4 ไปเปิดคอนเสิร์ตที่อินโดนีเซียทำให้เด็กนักเรียนเกือบ100 คน ต้องเรียนซ้ำชั้น เพราะไม่ได้ไปลงทะเบียนเรียนเทอม 2
47.บริษัทผู้ผลิตยาสีฟันดาร์ลี่เป็นเจ้าของเดียวกันกับที่ผลิตยาสีฟันคอลเกต
48.โดนัลด์ ดักส์ ถูกแบนในประเทศฟินแลนด์ เพราะมันไม่ได้สวมกางเกงใน
49.ภาพยนต์เรื่อง nothing hill จ่ายค่าตัวจูเลีย โรเบิร์ต 15 ล้านเหรียญ ( 660 ล้านบาท ) ในขณะที่พระเอกอย่างฮิว แกรนจ์รับค่าตัวเพียง 1 ล้านเหรียญ ( 45 ล้าน บาท)
50.หนังอนิเมชันเรื่อง SouthPark ได้รับการบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์บุ๊คว่า เป็นหนังอนิเมชั่น เรื่องยาวที่หยาบคายที่สุดในโลกสถิติบันทึกไว้ว่า มีการใช้คำหยาบ 399 คำ พฤติกรรมรุนแรง 221 ครั้ง และแสดงท่าทางหยาบคาย 128 ครั้ง
51.ขนมทอดกรอบตรา ปูไทย ระบุว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อปู
52.ในน้ำทะเล 100 ตัน จะมีทองคำอยู่ประมาณ 4 กรัม
53.จำนวนแถวของข้าวโพดในแต่ละฝักจะเป็นเลขคู่
54.จิงโจ้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่เดินถอยหลังไม่ได้
57.ยุงชอบเลือดเด็กมากกว่าเลือดผู้ใหญ่
58.แมงมุมทอดรสชาติเหมือนถั่ว
59.ฟันของแมลงสาบอยู่ในท้อง
60.เม่นทุกตัวลอยน้ำได้
61.หมู มีโอกาสเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
62.นอกจากมนุษย์แล้ว หมีขั้วโลกและจิงโจ้ต่างก็จูบเป็น ส่วนลิงชิมแปนซีนั้นจูบแบบ "เฟรนช์คิส" ได้ด้วย
63.คนถนัดขวามีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าคนถนัดซ้ายถึง 9 ปี
64.Hippopotomonstrsesquippedaliophobia คือ ชื่ออาการของคนที่หวาดกลัวคำอ่านยาวๆ
65.ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม - มีนาคม มีแนวโน้มเป็นโรคจิตและโรคคลั่งมากกว่าเดือนอื่นๆ
66.แก้วไม่ได้เป็นของเเข็ง เเต่เป็นของเหลว
67.สมองคนเราหนักประมาณ 3% ของน้ำหนักของร่างกาย แต่ใช้เลือดไปเลี้ยงถึง 15% ของเลือดทั้งหมด
68.เลือดของกุ้งมังกรเปนสีน้ำเงิน
69.อูฐสามารถหมุนหัว 180 องศา
70.รู้หรือเปล่าว่าเว็บ google ไม่ได้มีประโยชน์แค่หาข้อมูล แต่เป็นเครื่องคิดเลขได้ (ลองใส่ 5+2 หรือเลขอะไรก้อได้ในช่อง แล้วกด Search ดู)

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

“4 อย่า” เมื่อคุณจะนอน

มาดูกันซิว่ามีอะไรบ้าง
อย่าที่ 1 คือ อย่านอนหลับไปพร้อมๆ กับนาฬิกาข้อมือ ก็เพราะขณะที่นาฬิกาเจ้ากรรมทำงานไปเรื่อยๆ นั้น เจ้านาฬิกาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนปล่อยพลังงานทั้งสิ้น เชื่อมั้ยว่าการใส่นาฬิกาข้อมือนอน จะมีผลต่อสุขภาพระยะยาวเลย
อย่าที่ 2 นี่ สำหรับพวกชอบคุยโทรศัพท์มือถือจนหลับโดยเฉพาะเลย ไม่ควรนอนหลับไปพร้อมๆ กับโทรศัพท์เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงการวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ๆ ตัวด้วย บางคนที่ชอบใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกยามเช้า กรุณาเก็บมือถือของท่านไว้ให้ใกลตัวที่สุดเมื่อจะนอนซะเถอะ ไปหาซื้อนาฬิกาปลุกถูกๆ ดีๆ เก๋ๆ มาใช้ดีกว่า เพราะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า โทรศัพท์มือถือเครื่องจิ๋วเนี่ย จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาขณะเปิดเครื่องไว้ และเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ มีผลกับระบบประสาทซะด้วยสิ เพราะฉะนั้น ตอนนอนก็ปิดโทรศัพท์มือถือซะดีกว่า พอปิดโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว จะวางไว้ใกล้หรือไกลก็หายห่วง
อย่าที่ 3 ง่ายๆ สั้นๆ คือ อย่าหลับพร้อมๆ กับเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าขนาดไหน ต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมด เพราะการหลับทั้งๆ ที่เครื่องสำอางยังคาอยู่ที่ผิวหน้านั้น จะก่อให้เกิดปัญหาด้านผิวพรรณระยะยาว กลางคืนคือช่วงเวลาที่ผิวพรรณจะได้พักผ่อนบ้างนะค่ะ
อย่าที่ 4 (สำหรับสาวๆ เท่านั้น) คือ อย่านอนหลับทั้งๆ ที่ยังใส่ยกทรง นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ค้นพบว่าการใส่ยกทรงนานเกิน 12 ชั่วโมง จะเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรวงอกได้ ฉะนั้น ก็อย่าใส่ยกทรงนอนเลย ไม่ต้องกลัวเสียทรง ไม่ต้องกลัวอกแบะ ห่วงชีวิตไว้ก่อนดีกว่า

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

กางเกงขาเดฟ


เมื่อนานมาแล้ว กางเกงขาเดฟเข้ามาในหมู่วัยรุ่น แต่ยังไม่แพร่หลายมากมายนัก ส่วนใหญ่จะเป็น เด็กอาชีวะ เด็กอาร์ท(ติส)ที่นิยมกัน แต่ขาเดฟ ก็ค่อยๆขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น พร้อมกับคำว่าเด็กแนว จนบางคนหลงเข้าใจผิดว่า เด็กแนวต้องใส่เดฟ
กางเกงขาเดฟ เป็นทรงกางเกงที่ใส่แล้วดูทะมัดทะแมง คล่องแคล่ว และ ไม่ลุ่มล่าม สามารถใส่กับเสื้อได้หลากหลายสไตล์ คล้ายๆกับกางเกง ยีนส์ (เว้นขาเดฟ กับเสื้อตัวใหญ่ๆ)
กางเกงขาเดฟจะเด่นมาก ถ้าเป็นผ้าที่มีสีสดๆ เช่น แดง,เขียว,เหลือง ยิ่งใส่คู่กับรองเท้าสีเจ็บๆ รับรอง คุณคือ จุดศูนย์รวม ของเป้าสายตา
หากต้องการจะใส่ ไม่ควรเลือกที่เล็กเกินไป เพราะ กางเกงจะรัดจนไม่น่าดู 'ถ้าขาใหญ่เกิน ก็อย่าใส่เลยจะดีกว่า' หรือจะเลือกเป็น ยีนส์ขาเดฟก็เท่ไปอีกแบบ
จริงๆขาเดฟ เป็นแฟชั่นย้อนยุค ที่ใส่กันมาตั้งแต่รุ่นลุง แล้ววนกลับมาอีกครั้ง ในรุ่นสมัยนี้
ขาเดฟจะขึ้นมาก หากผู้สวมใส่ เอาเสื้อไว้ในกางเกง และ คาดเข็มขัดสีที่ตัดกัน รองเท้าผ้าใบ "ดาวทุกดวง" (all star) ดูขึ้นเป็นพิเศษ เมื่ออยู่คู่กับขาเดฟ
ส่วนข้อเสียของทรงขาเดฟคือ
- กระเป๋ากางเกงใส่ของไม่ค่อยได้
- บางคนที่ไม่ชอบอึดอัด อาจรู้สึกรำคาญที่ต้องใส่
- ยกขา ก้าวยาวๆ หรือ ก้าวขึ้นบันไดลำบาก
- ใส่ไม่เข้า กับเสื้อตัวใหญ่